Polityka prywatności

Polityka prywatności KLIMAPOL Sp. z o.o.

W celu zapewnienia transparentności naszych działań poniżej prezentujemy informacje na temat zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych, a także na temat przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email).

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie czynności wykonane na danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, analizowanie, usuwanie). Państwa dane osobowe zbieramy i przetwarzany wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji określonych celów.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: KLIMAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowicy, Dąbrowica 127C, 21-002 Jastków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058603, NIP: 7120165084, REGON: 430348799.

W jaki sposób można skontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się:
korespondencyjnie, w formie pisemnej: Dąbrowica 127C, 21-002 Jastków
poprzez email: info@klimapol.com

Jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane, w jakich celach oraz na jakiej podstawie?

Administrator świadczy różnego rodzaju usługi, związane z przetwarzaniem danych osobowych. W zależności od rodzaju usługi, Administrator przetwarza różne dane osobowe.

CEL: Kontakt z klientami oraz nawiązanie współpracy
W przypadku podjęcia przez Państwa kontaktu z Administratorem (telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie, osobiście) oraz przekazania danych kontaktowych, identyfikacyjnych (imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja, firma, dane kontaktowe), ewentualnie innych danych osobowych, dane te przetwarzane są w celu:
– udzielenia odpowiedzi, w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO;
– podjęcia działań na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO;
– realizacji uzasadnionych prawnie interesów Administratora, związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, związanymi z nawiązanym kontaktem oraz podejmowanymi w jego toku czynnościami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

CEL: Zawarcie i realizacja umów
W związku z prowadzoną przez Klimapol działalnością, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach zawarcia, wykonania i rozliczenia umów. Przetwarzamy dane takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, numer NIP i REGON, numer rachunku bankowego, stanowisko pracy lub funkcja w spółce lub innego rodzaju podmiocie. Dane te przetwarzane są w przypadku umów:
– których są Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.
– które zostały zawarte z innymi podmiotami, w celu realizacji uzasadnionych prawnie interesów Administratora, polegających na zawarciu, wykonaniu i rozliczaniu umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
W związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie fakturowania / księgowania, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO.
W związku z dochodzeniem, ustalaniem oraz obroną przed roszczeniami oraz archiwizacją dokumentacji dotyczącej korzystania z usług przetwarzamy Państwa dane osobowe ze względu na uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Czy muszą Państwo udostępnić swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów, dla których mają być przetwarzane.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Okres przetwarzania danych uzależniony jest od podstawy prawnej ich przetwarzania i wynosi:
– dane przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia umów, a także w związku z dochodzeniem, ustalaniem i obroną przed roszczeniami: do 3 miesięcy od momentu przedawnienia roszczeń;
– dane przetwarzane w celach podatkowych i rachunkowych: przez okres określony przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
– dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody: do momentu odwołania zgody.

Komu przekazywane są Państwa danych osobowych?

Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom zapewniającym obsługę techniczną prowadzonej przez Administratora strony internetowej, podmiotom świadczącym usługi prawne.
Dane osobowe mogą także zostać przekazane organom publicznym, w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Czy dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny?

Administrator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Systemy informatyczne Administratora są zabezpieczone poprzez odpowiednie działania techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych przed utratą lub ich rozpowszechnianiem w sposób niezgodny z prawem.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu uprawnienia:
– prawo dostępu do danych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych;
– prawo żądania sprostowania danych;
– prawo do żądania usunięcia danych, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.